ΑΣ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η ΑΣ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ υλοποιεί την Πράξη "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ενδοχώρας Ρεθύμνης", στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Εταίροι:

ΕΤΑΙΡΟΙ :

ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  Ο.Τ.Α  (Συντονιστής Εταίρος)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της ΑΣ: http://www.topsa.akomm.gr/