ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ», υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» στο πλαίσιο  της Δράσης 7:  «Τοπικά  Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και υλοποιείται στους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας και Μαλεβιζίου.

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης - «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης» (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ) 

Δήμος Μαλεβιζίου 

Δήμος Φαιστού 

Δήμος Γόρτυνας 

Επιμελητήριο Ηρακλείου 

ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης 

Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου 

Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 

ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική

ΚΕΚ «ΑΝΕΛΙΞΙΣ»

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.

ΟΤΑΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης: www.as-proodos.gr