Προγράμματα ανέργων από 29 έως 64 ετών

Η προθεσμία των αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» έληξε στις 05/11/2014.


Ειδικότερα οι τομείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατόχους κάρτας ανεργίας που έχουν γεννηθεί από 1/1/1950 έως 31/12/1985 (29-64 ετών)

 

Η δράση αφορά 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 112.000.000 εκ. ευρώ και αφορά στο σύνολο της χώρας.  

 

Η αμοιβή των ωφελούμενων του προγράμματος είναι 1.600€.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020» με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη Δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας στα 

www.kek-anaptixi-kritis.gr,

τηλ: 2810257270, 2810792207

fax: 2810257565, 2810792206

και αφήστε τα στοιχεία σας για να ενημερωθείτε πρώτοι αν έχετε επιλεχθεί στο πρόγραμμα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο. 


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε σε περίπτωση που επιλεχθείτε στο πρόγραμμα είναι:

 

  1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας

Ατομικό (για τους άγαμους)  ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από την εφορία.

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
  3. Αριθμός IBAN Εθνικής Τράπεζας
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Ως βεβαίωση προϋπηρεσίας νοείται: Είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΊΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση αρθρ.8 Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ότι (α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή (β)δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ , κατά το τελευταίο δίμηνο , πλην προγράμματος ελληνομάθειας  ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση
  6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών με το οποίο  θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.