Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)
«Πρόγραμμα ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ –Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher)»

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ -------- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών»

 

 

O ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του αρ. 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών».Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ και 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

·        πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

 

·         πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης (ΚΕΚ).

 

·        υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ) και τους Συνδιακιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν

 

1)    από πλευράς Συνδικαιούχων: α) υπηρεσίες αναφορικά με την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες εποπτείας και συντονισμού των εποπτών πρακτικής.

 

2)    Από πλευράς παρόχων κατάρτισης: α)υπηρεσίες για την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης μέσω του Επόπτη πρακτικής και β) επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

 

·         Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ' όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας».

 

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων  από τους πάροχους κατάρτισης (ΚΕΚ). Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων μέσα από την ιστοσελίδα http://www.Sete-voucher. gr αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00

 

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

                                        ΤΟΠΟΣ   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
     

 

 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 150 & ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ-   ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

ΠΑΝΟΡΜΟ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΡΕΘΥΜΝΟ

 

ΕΞΩ  ΜΟΥΛΙΑΝΑ,

ΣΗΤΕΙΑ

1  

ΣΤΕΛΕΧΗ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Επιχειρήσεις Πρακτικής

  ΑΕΙ-ΤΕΙ        Σε εξέλιξη
2  

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Επιχειρήσεις Πρακτικής

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ-ΙΕΚ  

Έναρξη προγράμματος:

2 Σεπτεμβρίου 2013

   

 

 


footer-form.jpg