Προσωρινός πίνακας κατάταξης Φιλολόγων

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με την Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9369/13.2.2018 για την πρόσληψη Φιλολόγου.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Ο προσωρινός πίνακας και η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης επικυρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού ο προσωρινός πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται στις ιστοσελίδες της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή από Τετάρτη 14/3/18 μέχρι και Παρασκευή 16/3/18.

Η άσκηση της ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής, υποχρεωτικά με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ», στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (16/3/2018 και ώρα 2 μ.μ.), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και δεν αποσφραγίζονται.

 Η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίστηκε από το Δ.Σ. της 9ης Φεβρουαρίου 2018. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης/Επιλογής Προσωπικού θα συνεδριάσει εκ νέου για την οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης και αφού επικυρωθούν από το Δ.Σ. της εταιρείας, θ’ αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του συντονιστή εταίρου του προγράμματος (Αναπτυξιακή Ηρακλείου).

Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στην τελική αξιολόγηση αλλά δεν είναι στο υπό πρόσληψη προσωπικό, θα συμπεριληφθούν στον πίνακα επιλαχόντων. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων στη διάρκεια του έτους, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού από τη λίστα επιλαχόντων.

Ακολουθεί ο προσωρινός πίνακας  κατάταξης των υποψηφίων:

Φιλόλογος